УМНИЯТ ИЗБОР ПРИ КОНФЛИКT

Повечето хора и представителите на бизнеса прекрасно знаят какво значи съдебният процес. Още при първия знак на несъгласие нерядко чуваме: "Ще те съдя", "Ще се видим в съда" и други подобни. Но когато се срещне с конфликта или спора, бизнесът все повече се научава, че е много по-изгодно за него да постигне практично и свое собствено споразумение, отколкото да се "бие" в съда, понякога с години, и да изхарчи сериозни пари и накрая трета страна да му наложи решението на собствения му проблем. Преобладаващата част от споровете между разумни хора се разрешават не в съда, а чрез медиация. Медиацията е умният избор, медиацията е бъдещето.

Какво е медиация?

Медиацията е способ за разрешаване на спорове, който ви позволява при спор сами да вземете решение по проблема си, да защитите интересите си и да запазите отношенията си.

Затова получавате от медиатора:

Експертно съдействие

Медиатора улеснява комуникацията и подпомага преговорите за постигане на взаимноприемливо споразумение.

Бърза процедурата 

Процедурата е бърза, а таксите за нея са многократно по-ниски от съдебните.

Поверителност

Медиацията дава възможност за запазване на поверителност на всички обсъждания и документи, представени в нея.

Взаимен интерес

Медиацията дава възможност и на двете страни да спечелят и да продължат отношенията си във взаимен интерес.

Защо медиация?

Единствено медиацията най-пълно и адекватно задоволява конкретните нужди на спорещите страни и постигнатото споразумение най-точно да задоволява техните интереси. Един съдебен процес неминуемо влошава и без това сложните взаимоотношения между страните.

При всички случаи в медиацията няма губеща страна, каквато има след приключването на съдебните дела. Медиаторът, за разлика от съдията, не налага решение на спора, той само подсказва възможности то да се получи при взаимоизгодни условия. Основното предимство на медиацията е, че е е бърза и лесно постижима. Процедурата при нея приключва в няколко срещи, докато съдебното производство може да се точи по инстанциите с години.

Съд

Процесът се контролира изцяло от съдията, на когото делото  е било разпределено на произволен принцип. Строго регламентирана и негъвкъва процедура.

Принцип на състезателност.

Спорът се решава от съда. Страните не контролират крайното решение и изхода от делото. Винаги има спечелила и загубила страна.

Публичен процес, публично обявяване на крайното решение.

Медиация

Страните сами могат да изберат своя медиатор и процедурните правила.

Принцип на
доброволност.

Спорът се решава от самите страни с помощта на медиатора. Страните сами определят съдържанието на крайното решение. Постигнатото споразумение е win-win, няма загубила страна.

Изцяло поверителна процедура. Всички участници и медиатори са задължени да пазят в тайна обстоятелствата, фактите и документите, станали им известни в хода на процедурата.

Как протича
медиацията?

За да поискате стартиране на процедурата по медиация, е необходимо да се свържете с нас по телефон или е-mail или да изпратите попълнено заявление за медиация.

В случай, че стартирането на процедурата е по желание единствено на едната страна, Центърът инициира приканваща процедура (Intake procedure) като кани другата страна или страни да се включат в процедурата по медиация и насрочва удобен час за първа среща.

 

По преценка на медиатора или според желанието на страните, срещите със страните могат да се проведат заедно или поотделно с всяка страна. Също така, е възможно провеждането на едновременна среща със страните, но в отделни зали като в този случай медиаторите осъществяват комуникационната връзка между страните.

 

Ако бъде постигната договореност, страните подписват официално споразумение, с което уреждат спорните помежду си въпроси. След сключването на споразумението, спорът е официално разрешен, а процедурата по медиация – успешно приключена.

Резервирайте Вашата среща сега

 
    *Задължителни полета.

    Внимание: Вашите данни се използват съгласно нашата политика за поверителност на информация.