I. ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

1. Регистрационна такса – 50 лв.
Регистрационната такса се дължи за запознаване със съответния казус, преглед на представени документи, насрочване и запазване на час за първа процедура по медиация. Таксата е еднократна и не подлежи на връщане в случай на неявявяване на някоя от страните в насрочената медиация.


2. Такса за приканваща процедура (Intake procedure) – 150 лв
Приканваща процедура се провежда когато едната страна подава заявление за медиация и другата страна или страни трябва да бъдат поканени да се включат в процедурата помедиация. Таксата е еднократна и не подлежи на връщане в случай на отказ на някоя от страните да участва в процедурата или неявяване в насрочената медиация.

3. Такси за медиация с материален интерес:
– до 25000 лв. – 250лв.за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа,
– от 25 001 до 100 000 лв. – 320 лв.за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа,
– над 101 000 лв. – 390 лв.за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа + 0,5% от материалния интерес за цялата медиация.

В случай на продължаване на сесията повече от3часа – 100 лв.за всеки допълнителен часна сесия.

4. Такси за медиация без материален интерес:
– 220 лв.за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа. В случай на продължаване на сесията повече от 3 часа – 100 лв. за всеки допълнителен час на сесия.

5. Такса за консултация(онлайн, по телефона или лично) – 100 лв./час.

6. Такса за изработване на индивидуална стратегия за управление и разрешаване на конфликти за фирма или организация – 440 лв. на сесия до 3 часа, заедно с предоставяне на базов план за действие въз основа на сесията.

В случай на продължаване на сесията повече от 3 часа – 150 лв.за всеки допълнителен час.

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Настоящата Тарифа се прилага и за дистанционните и онлайн срещи и кореспонденция.Таксите са общо за двете странии се разпределят между тях поравно или според тяхна договорка. В случай, че страните не успеят да постигнат договорка –разходите се поемат от страната, която е заявила съответната услуга.Всички такси се заплащат предварително, преди предоставянето на съответната Услуга и не подлежат на връщане.Таксите за медиация включват:подготовката на медиацията, осигуряването на работно помещение и технически материалии провеждането на сесиите от един или двама медиатори, в зависимост от спецификата на случая. Не се начисляват допълнителни такси за администриране, нито за участието на втори медиатор.Таксите при спорове с повече от две страни, с усложнена правна и фактическа обстановка, при случаи от обществен интереси при други специфични казуси, подлежат на индивидуално договаряне.В случай, че е необходимо да се извършат други разходи за медиациятакато превод на документи, използване на преводачески услуги, нотариалнизаверки, наем на зала за провеждане на медиацията, транспорт и хотелско настаняване за медиатора (в случай на провеждане на медиация в населено място, различно от седалището на центъра за медиация)и други, разходи се одобряват и заплащат предварително от страните. При провеждане намедиация в друго населено място, таксата подлежи на индивидуално договоряне.Таксите за медиация не са обвързани с постигането на споразумение, нито с изпълнението му. При постигане на споразумение не се дължи допълнително възнаграждение. Техническото изготвянена споразумението е отделна услуга.Сумите съгласно настоящатаТарифаса заплащат в лева и не включват ДДС.

III. В СИЛА ОТ:

Настоящата тарифа е в сила от 2019г.