Медиацията е доброволна процедура и изходът й зависи от активното участие и готовност за сътрудничество на страните. Те се съгласяват да участват доброволно, добросъвестно в процедурата по медиация, лично или чрез надлежно овластени представители, и да положат усилия за разрешаване на спора във взаимен интерес.Страните по процедурата участват лично или чрез писмено упълномощен представител.В процедурата могат да участват и други лица –адвокати, психолози, вещи лица, експерти, консултанти и др.

I. СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

За да поискате стартиране на процедурата по медиация, е необходимо да:

се свържете с нас по телефон или е-mail

или

да изпратите попълнено заявление за медиацияпо е-mail.

В случай, че стартирането на процедурата е по желание единствено на едната страна, ЦТТМ инициира приканваща процедура (Intake procedure)като кани другата страна или страни да се включат в процедурата по медиация и насрочва удобен час за първа среща. В приканващата процедура ние щеразясним на другата страна/страни предимствата на участието в медиациятаи ще окажем съдействие с цел получаване насъгласие за провеждане на медиация.

В приканващата процедура, по наше усмотрение, провеждаме телефонни разговори с другата страна и/или изпращаме писмени покани за участие. След получаване на съгласие отдругата страна по спора, се насрочва и организира първата среща, за което всички страни се уведомяват писмено.В случай, че другата страна не даде своето съгласие, процедурата по медиация не се провежда.Максималният законов срок за провеждане на медиация не може да е повече от 6 месеца от започването й.

Всяка страна, която е участник в медиацията, както и присъстващите на срещите с медиатора други лица –адвокати, психолози, вещи лица, експерти, консултанти и др.,спазват поверителността на медиацията и не могат да използват или разкриват на когото и да е информация, получена по време на процедурата. Всеки участник в медиацията попълва декларация за поверителностпреди започването и. Всички записки водени по време на медиацията се унищожаватслед прекратяване на процедурата.

II. ПЪРВА СРЕЩА

По преценка на медиатора, преди първата среща, страните могат да бъдат поканени да представят кратко своето становище по спора и/или да предоставят на медиатора наличните документи по случая, за да има възможност той да се запознае детайлно със съответния казус. Преди провеждането на първата среща се извършва плащане за провеждането на медиацията –съгласно тарифатана ЦТТМ. Таксите за медиация включват:подготовката на медиацията, осигуряването на работно помещение и технически материалии провеждането на сесиите от един или двама медиатори, в зависимост от спецификата на случая. Не се начисляват допълнителни такси за администриране, нито за участието навтори медиаторкогато той е част от екипа на ЦТТМ. В началото на първата среща се подписва споразумението за медиация, ако то не е подписано още в етапа на организирането й. С него медиаторът и страните се съгласяват за провеждането на медиацията и определят условията за провеждането й. Процедурата по медиация е строго поверителнакато медиаторът е задължен да спазва строга конфиденциалност по отношение на всички факти и обстоятелства, свързани с разрешаването на спора. Медиаторът няма правода съобщава на други участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят до едната страна по спора, без съгласието й. Медиаторът има право да прекрати медиацията, ако собствената му преценка и етика го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по законен или етичен начин.

III. ПОСЛЕДВАЩИ СРЕЩИ

По преценка на медиатора или по искане на някоя от страните, с цел улесняване на процедурата по медиация, последващите срещи могат да бъдат провеждани заедно с всички страни или поотделно с всяка страна. Медиаторът и страните уточняват и насрочват датите за последващите срещи, ако такива са необходими. Продължителността на срещите зависи от времето, което страните могат да отделят, което е добре да бъде предварително уточнено.

IV. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДАЦИЯ

Ако бъде постигната договореност, страните подписват спогодба.Медиаторът нямаангажимент да я представя в съда. Това е задължение на страните и адвокатите им. Съдържанието и формата на спогодбатасе определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на страните по спора. Споразумението задължава страните за това, за което са се договорили.В споразумението страните могат да предвидят отговорност за неизпълнение на предвидените в него задължения.

Независимо от резултата, с който приключва медиацията, медиаторът отразява датата и начина на приключването й, без подробности за съдържанието на спогодбата, в регистър на медиациите, който да удостоверява края на медиацията. В случай на непостигане на споразумение по спора, медиаторът обикновено прави допълнителни опити за свързване на страните с цел търсене на нови възможности за разрешаване на спора.

V. В сила от:

Настоящите правила са в сила от 2019 г.