В рамките на следващите няколко месеца, в България ще заработи напълно безплатен Централизиран електронен портал за медиация, реализиран съвместно от Министерството на праосъдието и Висшия съдебен съвет като част от проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по оперативна програма „Добро управление“.

Новоразработеният електронен портал ще предостави достъп до информация, комуникация с компетентни органи и лица, онлайн заявяване и провеждане на процедури по медиации, включително при трансгранични спорове. Пилотният проект е изключително важна стъпка по пътя на популяризирането на медиацията като ефективен способ за разрешаване на спорове и предоставяне на възможност за онлайн процедури по медиация без необходимост от физическо присъствие на страните.

Всички лицензирани български медиатори ще получат възможността да използват разработения по проекта софтуер, който ще позволява провеждането на срещи по време на процедурата по медиация, обмен на информация и висока ефективност в процеса на разрешаване на споровете.

Процедурата по медиация може да бъде инициирана изцяло онлайн, чрез подаване на заявление от страна на заинтересованата страна по спора и избор на медиатор, регистриран в Единния регистър на медиаторите в България. Новият софтуер ще дава възможност и за размяна на необходимите документи, свързани с процедурата по медиация и дискусии по различни комуникационни канали.

Защитата на информацията и сигурността по отношение на идентификацията и представителната власт на страните в процедурата по медиация, ще бъде подсигурена чрез електронен подпис, с който всяка от страните следва да разполага.

Още от създаването си, „ЦЕНТЪР ЗА ТЪРГОВСКА И ТРУДОВА МЕДИАЦИЯ“ ООД предлага на своите клиенти дистанционна възможност за онлайн комуникация и провеждане на процедури по медиация. Във връзка с това, екипът ни подкрепя изцяло усилията на компетентните органи в България, насочени към подобряване на услугите в сферата на медиацията, популяризиране на медиацията като способ за успешно разрешаване на спорове от всякакъв характер и предоставяне на достъпни канали за надлежното й провеждане от страна на лицензираните български медиатори.