УСЛУГИ

Медиация по търговски спорове

спорове между търговци; неуредици и конфликт по търговски сделки; между съдружници в търговски дружества; банки и финансови институции; други финансови спорове; при конкуренция; интелектуална собственост и др.

Медиация по трудови спорове

сключване и прекратяване, обезщетения и трудови възнаграждения, дисциплинарни наказания, трудов стаж, колективни трудови договори и др.

Медиация по спорове, свързани с непозволено увреждане

имуществени и неимуществени вреди.

Медиация по спорове, свързани с наемни отношения

спорове при наемна цена; спорове при повреди; изваждане на наемател от помещение и др.

Медиация по потребителски спорове

гаранционни срокове и рекламации за стоки.

Медиация по спорове от сферата на строителството

между граждани, граждани и строители, архитекти, проектанти, контрагенти и строители и др.

Медиация по спорове от публичен интерес

екологични, етнически, партийни и др.

Семейна медиация

семейни спорове, спорове при развод и родителски права.

Медиация по застрахователни спорове

спорове при застраховки, изплащане на застрахователни обезщетения и др.

Трансгранична медиация

извънсъдебно разрешаване чрез медиация на търговски, потребителски, семейни между страни на спора, намиращи на територията на различни държави.

Медиация на работното място и в екипа

бизнес становища, стратегии, анализи и препоръки, лични и колективни сесии, водене на преговори и управление на преговорни процеси, oбучения и тренинги, управление на човешки ресурси

Онлайн услуги

онлайн медиации, онлайн консултации.