Към настоящия момент, в България все по-засилено се работи в посока въвеждане на задължителен елемент в медиацията. Елементът на задължителност може да бъде въведен по различни начини. Във времеви план, например, процедурата по медиация може да се използва както преди образуване на съдебно дело, така и след вече отнесен спор към съда. Във втория случай, елементът на задължителност ще бъде приложен от страна на съдията, който ще има правомощие да разпореди на страните задължително участие в процедура по медиация.

 

По време на проведена кръгла маса на тема „Задължителна медиация в полза на страните – възможности и приложно поле“, организирана от Висшия адвокатски съвет и ЦСМ при СРС и СГС, участниците се обединиха около решението семейни спорове и някои облигационни такива (напр. спорове между бизнес съдржуници) да подлежат на медиация със задължителен елемент. Изводът от проведената кръгла маса беше, че споровете, по които е подходящо да се въведе задължителна медиация, са семейните, търговските, облигационните и делбените.

 

Задължителната медиация вече се прилага успешно в продължение на много години в голям брой държави, сред които са Италия, Турция, Франция, Гърция, Испания и други. Процедурата по медиация се е доказала като високо ефективен, успешен, лесен и изключително бърз начин за уреждане на възникнали неразбирателства и спорове между страните. При всички положения, независимо от вида задължителен елемент, който ще бъде въведен в България, всички спорещи страни следва да са наясно, че преди да пристъпят към образуване на съдебно дело, свързано с високи разходи, напрежение, отлагане и изчакване понякога в продължение на години, най-добрият вариант за тях е да проведат поне една консултативна среща с избрания от тях Център по медиация или конкретен медиатор, който да им разясни подробно какво представлява процедурата по медиация и как тя би могла успешно да удоволетвори и защити всички техни права и интереси. Тази първоначална среща не е обвързваща за спорещите страни и не ги задължава непременно да се споразумеят чрез медиация. Тя има за цел да им разкрие пълния потенциал на медиацията и да им разкрие всички налични възможности за постигане на взаимно приемливо win-win споразумение по отношение на конкретния им спор.

 

Независимо от конкретните законови промени, които предстоят в България, безспорно и категорично доказано е, че медиацията все по-усилено навлиза в живота и работата на българските физически и юридически лица, използва се все по-широко и масово от тях, защото единствено тя е способна да защити правата и да удоволетвори интересите на всички участници в спора, без да ощетява някой от тях.

 

В случай, че сте се сблъскали с трудности или имате възникнал спор с Ваш съдружник, контрагент, служител/работник, работодател или друго лице, то ЦЕНТЪР ЗА ТЪРГОВСКА И ТРУДОВА МЕДИАЦИЯ е на Ваше разположение да разреши по най-благоприятен и лесен начин неприятната ситуация. Екипът от медиатори, работещ в нашия Център, притежава дългогодишен професионален опит в областта на воденето на преговори и провеждането на успешни процедури по медиация, а постигнатите в Центъра споразумения между страните, са напълно удоволетворяващи за всички участници.